கோவில் 61-70

61. திருச்சோபுரம்

62. திருநெடுங்களம்

63. திருவோத்தூர்

64. திருமாற்பேறு

65. திருப்பாற்றுறை

66. திருவேற்காடு

67. திருக்கரவீரம்

68. திருத்தூங்கானைமாடம்

69. திருத்தோணிபுரம்

70. திருச்செங்காட்டங்குடி