திருசுந்தரர் திருப்பதிகம்-1

  1. திருவாரூர் -கடலும் கரையும்
  2. திரு அதிகைவீரட்டானம் – தம்மானை அறியாத
  3. திரு அணைக்க-அணைக்கவால் வெண்மதி
  4. திருவும் மெய்ப்பொருளும் -வடதிருமுல்லைவோயில்
  5. முதுவாய் ஓரி-திருகச்சுர் அல்க்கோயில்
  6. காருலாவிய நஞ்சை – திருப்பைங்கீலி
  7. தன்னியல் வெம்மையினால்-திரு நல்நிலம்
  8. பத்துருக்கு இரங்குண்டு-திருநாகைக்காரோணம்
  9. பிறை அணிவாள்நுதலால்-திருநாகேஸ்வரம்
  10. பொன்செய்த மேணியினீர்-திருமுதுகுன்றம்