திருநாவுக்கரசர் பாடல்கள்

1. திருப்புகலூர் -பாவழத்தடவரைபோலும்

2. சிதம்பரம் – செஞ்சடை கற்றை

3. திரு குருக்கைவீரட்டானம் -ஆதிர் பிரமநாதாம்

4. திரு அதிகைவீரட்டானம்-கூற்றாய்யினவாறு

5. திரு ஆவடுதுறை-மயிறுஞாலம்

6. திருப்புகலூர்-சிவன் என்னும் ஓசை

7. திருவையாறு – மாதர் பிறை கண்ணியணை

8. திருகோடிக-நெற்றிமேல் கண்ணிணாணெ

9. திரு ஆரூர்பூங்கோயில்-பாடில பூததினாலும்

10. திரு அவனிவநல்லூர்-தோற்றினான்