அ – வரிசை திருப்புகழ் பாடல்கள்-பாகம் 1

1. அக்குப் பீளை – சிதம்பரம்

2. அகத்தினைக் கொண்டு – திருக்கழுக்குன்றம்

3. அகர முதலென – பொதுப்பாடல்

4. அகரமுமாகி – பழமுதிர்ச்சோலை

5. அகல நீளம் – பொதுப்பாடல்கள்

6. அகல்வினை – பழநி

7. அகிலநறுஞ் சேறு – பொதுப்பாடல்

8. அங்கதன் கண்டகன் – பொதுப்பாடல்

9. அங்கை நீட்டி – திருசிராப்பள்ளி

10. அஞ்சுவித பூதமும் – நிம்பபுரம்

11. அங்கை மென்குழல்- திருச்செந்தூர்

12. அச்சா யிறுக்காணி – தச்சூர்

13. அஞ்சன வேல்விழி மடமாதர் – தஞ்சை

14. அஞ்சன வேல்விழி இட்டு – திருவானைக்கா

15. அடப்பக்கம் பிடித்து – சிதம்பரம்

16. அடல் அரி மகவு – வெள்ளிகரம்

17. அடல்வடி வேல்கள் – திருவாமாத்தூர்

18. அடியார் மனம் – பொதுப்பாடல்

19. அடி இல் விடாப் பிணம் – பொதுப்பாடல்

20. அடை படாது – பொதுப்பாடல்

21. அணி செவ்வியார் – வடதிருமுல்லைவாயில்

22. அணிபட்டு அணுகி – பழநி

23. அண்டர்பதி குடியேற – சிறுவை

24. அதல சேடனாராட – பொதுப்பாடல்

25. அதல விதல – பழநி

26. அதிக ராய்ப்பொரு – வேலூர்

27. அதி மதம் கக்க – காஞ்சீபுரம்

28. அதிரும் கழல் – குன்றுதோறாடல்

29. அத்த வேட்கை – திருச்செங்கோடு

30. அத்தன் அன்னை – சிதம்பரம்

31. அத் துகிரின் நல் – திருச்செங்கோடு

32. அந்தகன் வருந்தினம் – திருச்செந்தூர்

33. அந்தோ மனமே – திருசிராப்பள்ளி

34. அபகார நிந்தை – பழநி

35. அப்படி ஏழும் ஏழும் – பொதுப்பாடல்

36. அமல கமல உரு – இந்தம்பலம்

37. அமல வாயு – பொதுப்பாடல்

38. அமரும் அமரர் – திருமயிலை

39. அமுத உததி விடம் – திருச்செந்தூர்

40. அமுதம் ஊறு சொல் – திருவருணை

41. அமுதினை மெத்த – மாயூரம்

42. அமைவுற்று அடைய – திருத்தணிகை

43. அம்பு ராசியில் – தஞ்சை

44. அம்புலி நீரை – திருவானைக்கா

45. அம்பொத்த விழி – திருச்செந்தூர்

46. அயிலார் மைக்கடு – திருக்குடவாயில்

47. அயிலின் வாளி – பொதுப்பாடல்

48. அயில் அப்பு – காஞ்சீபுரம்

49. அயில் ஒத்து எழும் – திருமயிலை

50. அயில் விலோசனம் – பொதுப்பாடல்