ஆ – வரிசை திருப்புகழ் பாடல்கள்

1. ஆகத்தே தப்பாமல் – காமத்தூர்

2. ஆங்குடல் வளைந்து – திருமாந்துறை

3. ஆசார வீனக்கு – திருநாகேச்சுரம்

4. ஆசார வீனன் – பொதுப்பாடல்

5. ஆசைகூர் பத்தன் – பொதுப்பாடல்

6. ஆசைக் கொளுத்தி – பொதுப்பாடல்

7. ஆசை நாலுசதுர – பழமுதிர்ச்சோலை

8. ஆசை நேச மயக்கி – பொதுப்பாடல்

9. ஆடல் மதன் அம்பின் – ஸ்ரீ புருஷமங்கை

10. ஆடல் மாமத ராஜன் – பாகை

11. ஆதவித பாரமுலை – கோசைநகர்

12. ஆதாளிகள் புரி – பழநி

13. ஆதிமக மாயி – ஊதிமலை

14. ஆதிமுதன் நாளில் – கோடைநகர்

15. ஆரத்தோடு அணி – சிதம்பரம்

16. ஆரத்தன பார – திருத்துறையூர்

17. ஆரமணி வாரை – திருவானைக்கா

18. ஆரம் முலை காட்டி – வயலூர்

19. ஆரவாரமாய் – பொதுப்பாடல்

20. ஆராத காதலாகி – பொதுப்பாடல்

21. ஆராதனர் ஆடம்பர – பொதுப்பாடல்

22. ஆலகால படப்பை – திருச்செங்கோடு

23. ஆலகாலம் என – பழநி

24. ஆல மேற்ற விழியினர் – பொதுப்பாடல்

25. ஆலம் போல் எழு – திருவேற்காடு

26. ஆலம் வைத்த – திருவானைக்கா

27. ஆலவிழி நீல – திருவருணை

28. ஆலாலத்தை – பொதுப்பாடல்

29. ஆலும் மயில் போல் – பொதுப்பாடல்

30. ஆலையான மொழிக்கு – வாகைமாநகர்

31. ஆவி காப்பது – பொதுப்பாடல்

32. ஆறும் ஆறும் – தேவனூர்

33. ஆறுமுகம் ஆறுமுகம் – பழநி

34. ஆனனம் உகந்து – சுவாமிமலை

35. ஆனாத ஞான – பொதுப்பாடல்

36. ஆனாத பிருதி – சுவாமிமலை

37. ஆனைமுகவற்கு – மதுரை

38. ஆனை வரிக் கோடு – திருவருணை