ஈ – வரிசை திருப்புகழ் பாடல்கள்

1. ஈயெறும்பு நரி – வாலிகொண்டபுரம்

2. ஈர மோடு சிரித்து – கீரனூர்

3. ஈளை சுரங்குளிர் – பாகை

4. ஈனமிகுத்துள பிறவி – ஆறு திருப்பதி