உ – வரிசை திருப்புகழ் பாடல்கள்

1. உடலி னூடு – திருத்தணிகை

2. உடுக்கத் துகில் – கதிர்காமம்

3. உடையவர்கள் ஏவர் – திருத்தணிகை

4. உததியறல் மொண்டு – திருச்செந்தூர்

5. உமை எனும் மயில் – பொதுப்பாடல்

6. உம்பரார் அமுது – பொதுப்பாடல்கள்

7. உம்பர் தரு – விநாயகர் வாழ்த்து

8. உயிர்க் கூடு – பழநி

9. உய்யஞானத்து நெறி – திருத்தணிகை

10. உரத்துறை போத – வைத்தீசுரன் கோயில்