ஊ – வரிசை திருப்புகழ் பாடல்கள்

1. ஊனத்தசை தோல்கள் – சீகாழி

2. ஊனாரும் உட்பிணியும் – திருவாடானை

3. ஊனுந் தசையுடல் – பொதுப்பாடல்

4. ஊனே தானாய் – பொதுப்பாடல்

5. ஊனேறெலும்பு – பொதுப்பாடல்

6. ஊனோடு வாது உயிர் – பொதுப்பாடல்