எ – வரிசை திருப்புகழ் பாடல்கள்

1. எகினி னம்பழி – திருப்பந்தணை நல்லூர்

2. எங்கேனும் ஒருவர் – தென்சேரிகிரி

3. எட்டுடன் ஒரு – பொதுப்பாடல்

4. எதிரிலாத பத்தி – கதிர்காமம்

5. எதிரெதிர் கண்டோடி – விராலிமலை

6. எதிரொருவர் இலை – பொதுப்பாடல்

7. எதிர்பொருது – கொடுங்குன்றம்

8. எத்தனை கலாதி – திருத்தணிகை

9. எத்தனை கோடி – வைத்தீசுரன் கோயில்

10. எத்தி இரு குழை – பொதுப்பாடல்