ஏ – வரிசை திருப்புகழ் பாடல்கள்

1. ஏகமாய் பலவாய் – பொதுப்பாடல்

2. ஏடுக்கொத் தாரலர் – திருக்குற்றாலம்

3. ஏடுமலர் உற்ற – பொதுப்பாடல்

4. ஏட்டிலே வரை – பொதுப்பாடல்

5. ஏட்டின் விதிப்படி – திருக்கடவூர்

6. ஏது புத்தி – திருத்தணிகை

7. ஏலப் பனி நீர் – மதுரை

8. ஏவினை நேர்விழி – திருச்செந்தூர்

9. ஏறு ஆனாலே – கோடைநகர்

10. ஏறுமயிலேறி – திருவருணை