ஐ – வரிசை திருப்புகழ் பாடல்கள்

1. ஐங்கரனை – கொங்கணகிரி

2. ஐந்து பூதமும் – விராலிமலை

3. ஐயுமுறு நோயும் – வள்ளிமலை