க – வரிசை திருப்புகழ் பாடல்கள்-பாகம் 2

51. கரமு முளரியின் – திருவாரூர்

52. கரவுசேர் மகளிர் – பொதுப்பாடல்

53. கரிக்குழல் விரித்தும் – திருத்தணிகை

54. கரிக்கொம்பம் – திருச்செந்தூர்

55. கரிபுராரி காமாரி – விராலிமலை

56. கரிமுகக் கடகளிறு – திருவருணை

57. கரியகுழல் சரிய – சோமீச்சுரம்

58. கரிய பெரிய – பழநி

59. கரிய முகில் போலும் – திருவொற்றியூர்

60. கரிய மேகமதோ – பழநி

61. கரிய மேகமெனும் – சிதம்பரம்

62. கரியிணை கோடென – பழநி

63. கரி உரி அரவம் – திருவருணை

64. கருகி அகன்று – பழநி

65. கருகி அறிவு அகல – அத்திப்பட்டு

66. கருடன் மிசைவரு – குருடிமலை

67. கருணை சிறிதும் – திருவருணை

68. கருதியே மெத்த – பொதுப்பாடல்

69. கருத் திதப்படு – மருத்துவக்குடி

70. கரு நிறம் சிறந்து – திருவருணை