க – வரிசை திருப்புகழ் பாடல்கள்-பாகம் 1

1. ககனமும் அநிலமும் – வள்ளிமலை

2. ககுபநிலை குலைய – குன்றக்குடி

3. கங்குலின் குழல் – சிதம்பரம்

4. கச்சணி இளமுலை – திருத்தணிகை

5. கச்சு இட்ட அணி – காஞ்சீபுரம்

6. கச்சுப் பூட்டு – பொதுப்பாடல்

7. கடகட கருவிகள் – கதிர்காமம்

8. கடகரிம ருப்பிற்க – திருச்சத்திமுத்தம்

9. கடத்தைப் பற்று – காஞ்சீபுரம்

10. கடலினும் பெரிய – பொதுப்பாடல்கள்

11. கடலைச் சிறை- பழநி

12. கடலை பயறொடு – பொதுப்பாடல்

13. கடலை பொரியவரை – பழநி

14. கடல் ஒத்த விடம் – எட்டிகுடி

15. கடல்பரவு தரங்க – திருவருணை

16. கடல்போற் கணைவிழி – வயலூர்

17. கடற்செகத் தடக்கி – திருத்தணிகை

18. கடாவினிடை – சுவாமிமலை

19. கடிமா மலர்க்குள் – சுவாமிமலை

20. கடிய வேக – திருமயிலை

21. கடினதட கும்ப – குன்றக்குடி

22. கடைசி வந்தகன்று – பொதுப்பாடல்

23. கட்காமக்ரோத – சீகாழி

24. கட்டக் கணப்பறை – பொதுப்பாடல்

25. கட்ட மன்னும் – கொல்லிமலை

26. கட்டம் உறு நோய் – பொதுப்பாடல்

27. கட்டழகு விட்டு – திருச்செந்தூர்

28. கட்டி முண்டக – சிதம்பரம்

29. கண்க யற்பிணை – திருவாமாத்தூர்

30. கண்டு போல்மொழி – பொதுப்பாடல்

31. கண்டுமொழி – திருச்செந்தூர்

32. கதறிய கலைகொடு – பொதுப்பாடல்

33. கதித்துப் பொங்கலு – சிதம்பரம்

34. கதிரவனெ ழுந்து – சுவாமிமலை

35. கதியை விலக்கு – பழநி

36. கத்தூரி யகரு – பட்டாலியூர்

37. கந்த வார்குழல் – தஞ்சை

38. கப்பரை கைக்கொள – பொதுப்பாடல்

39. கமரி மலர்குழல் – திருவருணை

40. கமல குமிளித – பொதுப்பாடல்

41. கமலத்தே குலாவும் – வயலூர்

42. கமல மாதுடன் – திருச்செந்தூர்

43. கமலமுகப் பிறை – திருவருணை

44. கமல மொட்டை – திருவருணை

45. கமலரு சோகம் – காஞ்சீபுரம்

46. கமை அற்ற சீர் – வயலூர்

47. கயலைச் சருவி – இரத்னகிரி

48. கயல் விழித்தேன் – திருவருணை

49. கரம் கமலம் மின் – இலஞ்சி

50. கரதல முங்குறி – விராலிமலை