ச – வரிசை திருப்புகழ் பாடல்கள்

1. சகசம்பக் குடைசூழ் – சிதம்பரம்

2. சகடத்திற் குழை – பழநி

3. சகுட முந்தும் – சிதம்பரம்

4. சங்குபோல் மென் – திருச்செந்தூர்

5. சங்குவார் முடி – ராஜபுரம்

6. சங்கைக் கத்தோடு – பட்டாலியூர்

7. சங்கை தான் ஒன்று – திருச்செந்தூர்

8. சஞ்சரி உகந்து – சிங்கை-காங்கேயம்

9. சஞ்சல சரித – கருவூர்

10. சதங்கை மணி – பெரும்புலியூர்