நாலடியார்

1. அறத்துப்பால்

2. பொருட்பால்

3. காமத்துப்பால்