திருமந்திரம் துவக்கப் பாடல்கள்

திருமந்திரம் – 1. உபதேசம்

திருமந்திரம் – 2. வேதச் சிறப்பு

திருமந்திரம் – 3. ஆகமச் சிறப்பு