1. முதல் தந்திரம்

முதல் தந்திரம் – 1 உபதேசம்

முதல் தந்திரம் – 2 யாக்கை நிலையாமை

முதல் தந்திரம் – 3 செல்வம் நிலையாமை

முதல் தந்திரம் – 4 இளமை நிலையாமை

முதல் தந்திரம் – 5 உயிர் நிலையாமை

முதல் தந்திரம் – 6 கொல்லாமை

முதல் தந்திரம் – 7 புலால் மறுத்தல்

முதல் தந்திரம் – 8 பிறன்மனை நயவாமை

முதல் தந்திரம் – 9 மகளிர் இழிவு

முதல் தந்திரம் – 10 நல்குரவு

முதல் தந்திரம் – 11 அக்கினி காரியம்

முதல் தந்திரம் – 12 அந்தணர் ஒழுக்கம்

முதல் தந்திரம் – 13 அரசாட்சி முறை

முதல் தந்திரம் – 14 வானச் சிறப்பு

முதல் தந்திரம் – 15 தானச் சிறப்பு

முதல் தந்திரம் – 16 அறஞ்செய்வான் திறம்

முதல் தந்திரம் – 17 அறஞ்செயான் திறம்

முதல் தந்திரம் – 18 அன்புடைமை

முதல் தந்திரம் – 19 அம்பும் சிவமும்

முதல் தந்திரம் – 20 கல்வி

முதல் தந்திரம் – 21 கேள்வி கேட்டமைதல்

முதல் தந்திரம் – 22 கல்லாமை

முதல் தந்திரம் – 23 நடுவு நிலைமை

முதல் தந்திரம் – 24 கள்ளுண்ணாமை