2. இரண்டாம் தந்திரம்

இரண்டாம் தந்திரம் – 1 அகத்தியம்

இரண்டாம் தந்திரம் – 2 பதிவலியில் வீரட்டம் எட்டு

இரண்டாம் தந்திரம் – 3 இலிங்க புராணம்

இரண்டாம் தந்திரம் – 4 தக்கன் வேள்வி

இரண்டாம் தந்திரம் – 5 பிரளயம்

இரண்டாம் தந்திரம் – 6 சக்கரப் பேறு

இரண்டாம் தந்திரம் – 7 எலும்பும் கபாலமும்

இரண்டாம் தந்திரம் – 8 அடிமுடி தேடல்

இரண்டாம் தந்திரம் – 9 சருவ சிருட்டி

இரண்டாம் தந்திரம் – 10 திதி

இரண்டாம் தந்திரம் – 11 சங்காரம்

இரண்டாம் தந்திரம் – 12 திரோபவம்

இரண்டாம் தந்திரம் – 13 அநுக்கிரகம்

இரண்டாம் தந்திரம் – 14 கர்ப்பக் கிரியை

இரண்டாம் தந்திரம் – 15 மூவகைச் சீவ வர்க்கம்

இரண்டாம் தந்திரம் – 16 பாத்திரம்

இரண்டாம் தந்திரம் – 17 அபாத்திரம்

இரண்டாம் தந்திரம் – 18 தீர்த்த உண்மை

இரண்டாம் தந்திரம் – 19 திருக்கோயிற் குற்றம்

இரண்டாம் தந்திரம் – 20 அதோமுக தரிசனம்

இரண்டாம் தந்திரம் – 21 சிவநிந்தை கூடாமை

இரண்டாம் தந்திரம் – 22 குரு நிந்தை கூடாமை

இரண்டாம் தந்திரம் – 23 மாகேசுர நிந்தை கூடாமை

இரண்டாம் தந்திரம் – 24 பொறையுடைமை

இரண்டாம் தந்திரம் – 25 பெரியாரைத் துணைக்கோடல்