3. மூன்றாம் தந்திரம்

மூன்றாம் தந்திரம் – 1 அட்டாங்க யோகம்

மூன்றாம் தந்திரம் – 2 இயமம்

மூன்றாம் தந்திரம் – 3 நியமம்

மூன்றாம் தந்திரம் – 4 ஆதனம்

மூன்றாம் தந்திரம் – 5 பிராணாயாமம்

மூன்றாம் தந்திரம் – 6 பிரத்தியாகாரம்

மூன்றாம் தந்திரம் – 7 தாரணை

மூன்றாம் தந்திரம் – 8 தியானம்

மூன்றாம் தந்திரம் – 9 சமாதி

மூன்றாம் தந்திரம் – 10 அட்டாங்க யோகப் பேறு

மூன்றாம் தந்திரம் – 11 அட்டமா சித்தி

மூன்றாம் தந்திரம் – 12 கலைநிலை

மூன்றாம் தந்திரம் – 13 காய சித்தி உபாயம்

மூன்றாம் தந்திரம் – 14 கால சக்கரம்

மூன்றாம் தந்திரம் – 15 ஆயுள் பரீட்சை

மூன்றாம் தந்திரம் – 16 வார சரம்

மூன்றாம் தந்திரம் – 17 வார சூலம்

மூன்றாம் தந்திரம் – 18 கேசரி யோகம்

மூன்றாம் தந்திரம் – 19 பரியங்க யோகம்

மூன்றாம் தந்திரம் – 20 அமுரி தாரணை

மூன்றாம் தந்திரம் – 21 சந்திரயோகம்