வங்கிச் சட்டமும் வங்கிக் கோட்பாடுகளும்

M உமாமகேஸ்வரி – K  ரமணி வெங்கட்ராமன்

 

பொருளடக்கம்

 

 1. வங்கிக் கோட்பாடுகள்
 2. வங்கியர் வாடிக்கையாளரின் உறவு
 3. வங்கி வாடிக்கையாளருக்கு ஆற்றும் துணை மற்றும் முக்கிய பணிகள்
 4. வாடிக்கையாளரின் வங்கி கணக்குகள்
 5. பலவகைப்பட்ட வாடிக்கையாளர்கள்
 6. கடன்பத்திரம் மாற்றுச்சீட்டு காசோலை
 7. காசோலை
 8. புறக்குறிப்பிடுதல்
 9. பணம் வசூலிக்கும் வங்கியர்
 10. பணம் வழங்கும் வங்கியர்
 11. கணக்கு ஏடு

175.00