வணிக பொருளியல் -Business Economics

M. Uma Maheswari

Contents

  1. வணிக பொருளியல் ஒர் அறிமுகம்
  2. தேவை
  3. நுகர்வு
  4. தேவை நெகிழ்ச்சி
  5. உற்பத்திக் காரணிகள்
  6. பொருளியல் சில உண்மைகள்

ISBN 9789380238128

For more information on the product email to

garudalearning@gmail.com

120.00