நுகர்வோர் பாதுகாப்புச் சட்டமும் , நுகர்வோர் உரிமைகளும்

Jagadeesan V.P – Uma Mageswari

Contents

  1. நுகர்வோர் பாதுகாப்புச் சட்டம் ஓர் அறிமுகம்
  2. நுகர்வோர்
  3. நுகர்வோர் உரிமைகள்
  4. நுகர்வோர் பாதுகாப்பு மையங்கள் மற்றும் அதிகாரங்கள்
  5. நுகர்வோர் குறைதீர் அமைப்புகள்
  6. மாதிரி வினாக்கள்

ISBN: 978-93-80238-05-0

Download Bare Act: Consumer Protection Act, 1986

Download specimen: Consumer Protection Tamil

Link: F13-05-0

 

75.00