சுற்றுச்சூழல் கல்வி

Murugavel – Uma Mageswari

Content

 1. சுற்றுச்சூழல் கல்வி ஓர் அறிமுகம்
 2. இயற்கை வளம்
 3. காடுகள்
 4. நீர்வளம்
 5. கனிம வளம்
 6. உணவு மற்றும் நிலவளம்
 7. சுற்றுப் புற உயிர் வாழும் சூழல்
 8. உயிரின வாழ்க்கை வேறுபாடு
 9. சுற்றுப்புறச் சூழல் மாசு
 10. சமுதாய பிரச்சனைகளும் சுற்றுப்புறச்சூழலும்
 11. மக்கள் தொகையும் சுற்றுச்சூழலும்
 12. களப்பணி
 13. சுற்றுச் சூழல் சட்டங்களும் விதிமுறைகளும்

ISBN: 978-81-907708-0-4

Download specimen: EVS Tamil

Link: F13-0-4

150.00