நிதிநிலை கணக்கியல் – நூல் 1

A சந்தானகண்ணன் – R G சுவாமிநாதன் – M உமாமகேஸ்வரி

 

பொருளடக்கம்

 

  1. அறிமுகம்
  2. தேய்மானம்
  3. மாற்றுச்சீட்டு
  4. பிழைகள் மற்றும் பிழைதிருத்தம்
  5. முழுமை பெறாத பதிவுகள்

115.00