பாலின சமத்துவம் Gender Studies

Vaishali Chandrasekar – Uma Mageswari

Contents

  1. பாலினக் கோட்பாடுகள்
  2. மகளிரியல் பாலின சமத்துவக் கல்வி
  3. பாலியல் பாகுபாற்றிக்கானத் தளங்கள்
  4. பெண்கள் மேம்பாடு மற்றும் பாலின சமத்துவ மேம்பாடு
  5. பெண்கள் இயக்கங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு நிறுவன ஏற்பாடுகள்

ISBN: 978-93-802380-6-7

Download specimen: Gender Studies Tamil

Link: F13-06-7

120.00

Categories: ,