மனித உரிமைகள்

Nagarajan T J – Uma Mageswari

Contents

  1. மனித உரிமைகள் – வரையறைகல், இலக்கணம் , கோட்ப்பாடுகள்
  2. சர்வதேச மனித உரிமைகள்
  3. மனித உரிமை பிரகடனங்கள்
  4. இந்தியாவில் மனித உரிமைச் சட்டங்கள் – கடமைகளும், உரிமைகளும்
  5. மனிதஉரிமைகளின் இன்றைய நிகழ்வுகள்

ISBN: 978-93-802380-8-1

Specimen download Human Rights-Tamil

Link: F13-08-1

 

120.00

Categories: ,