இறைவன் புகழ்

திரு நீலகண்டம்- 1.116

திருசிவனெனுமோசை – 4.008

திருஅங்கமாலை – 4.009

திருநமச்சிவாயப்பதிகம் – 4.011

திருதசபுராணம்- 4.014

திருபாவநாசத்திருப்பதிகம் – 4.015

விடந்தீர்த்ததிருப்பதிகம்- 4.018