கோவில் 1-10

1. திருப்பிரமபுரம்

2. திருப்புகலூர்

3. திருவலிதாயம்

4. திருவீழிமிழலை

5. திருக்காட்டுப்பள்ளி

6. திருமருகல்

7. திருநள்ளாறு 

8. திருஆவூர்ப்பசுபதீச்சரம்

9. திருவேணுபுரம்

10. திருஅண்ணாமலை