கோவில் 101-110

101. திருப்பாதாளீச்சரம்

102. திருக்கடைமுடி

103. திருவல்லம்

104. திருமாற்பேறு

105. திரு இராமனதீச்சரம்

106. திருப்பருப்பதம்

107. திருக்கள்ளில்

108. திருப்பறியலூர் வீரட்டம்

109. திருப்பராய்த்துறை

110. திருத்தருமபுரம்