106. திருப்பருப்பதம்

திருப்பருப்பதம் – 1.118

திருப்பருப்பதம் – 4.058

திருப்பருப்பதம் – 7.079