கோவில் 11-20

11. திருஅதிகைவீரட்டானம்

12. திருவையாறு

13. திருவாரூர்

14. திருக்கழிப்பாலை

15. திருஏகம்பம்

16. திருப்பூந்துருத்தி

17. திருவெண்ணெய்நல்லூர்

18. திருப்பரங்குன்றம்

19. திருநெல்வாயில் அரத்துறை

20. திருஅஞ்சைக்களம்