15. திருஏகம்பம்

திருஏகம்பம் – 1.133

திருஏகம்பம்- 4.007