19. திருநெல்வாயில் அரத்துறை

திருநெல்வாயில் அரத்துறை -7.003