கோவில் 111-120

111. திருநாட்டுத்தொகை

112. திருத்துறையூர்

113. திருநாட்டியத்தான்குடி

114. திருக்கலயநல்லூர்

115. திருநாவலூர்

116. திருவேள்விக்குடி

117. திருத்துருத்தி

118. திருக்கச்சிமேற்றளி

119. திருப்பழமண்ணிப்படிக்கரை

120. திருமழபாடி