119. திருப்பழமண்ணிப்படிக்கரை

திருப்பழமண்ணிப்படிக்கரை – 7.022