கோவில் 121-130

121. திருக்காளத்தி

122. திருக்கற்குடி

123. திருக்கடவூர் வீரட்டம்

124. திருக்குருகாவூர் வெள்ளடை

125. திருக்கருப்பறியலூர்

126. திருஇடையாறு

127. திருக்கோடிக்குழகர்

128. திருப்புறம்பயம்

129. திருப்பைஞ்ஞீலி

130. திருக்கானாட்டுமுள்ளூர்