125. திருக்கருப்பறியலூர்

திருக்கருப்பறியலூர் – 7.030