கோவில் 131-140

131. திருக்கச்சூர் ஆலக்கோயில்

132. திருவெஞ்சமாக்கூடல்

133. திருவாமாத்தூர்

134. திருப்பாண்டிக்கொடுமுடி

135. திருமுருகன்பூண்டி

136. திருப்புனவாயில்

137. திருக்கடவூர் மயானம்

138. திருவொற்றியூர்

139. திருநீடூர்

140. திருக்கச்சி ஏகம்பம்