131. திருக்கச்சூர் ஆலக்கோயில்

திருக்கச்சூர் ஆலக்கோயில் – 7.041