140. திருக்கச்சி ஏகம்பம்

திருக்கச்சியேகம்பம் – 4.044

திருக்கச்சி ஏகம்பம் – 4.099

திருக்கச்சி ஏகம்பம் – 7.061