கோவில் 141-150

141. திருத்தினைநகர்

142. திருவாவடுதுறை

143. திருமுல்லைவாயில்(வட)

144. திருவலம்புரம்

145. திருவாஞ்சியம்

146. திருவானைக்கா

147. திருக்கேதாரம்

148. திருக்கேதீச்சரம்

149. திருச்சுழியல்

150. திருக்கானப்பேர்