கோவில் 151-160

151. திருக்கூடலையாற்றூர்

152. திரு வன்பார்த்தான் பனங்காட்டூர்

153. திருவெண்பாக்கம்

154. திருப்புக்கொளியூர் (அவினாசி)

155. திருவாரூர்ப் பரவையுண் மண்டளி

156. திருநனிபள்ளி

157. திருநன்னிலத்துப் பெருங்கோயில்

158. திருநாகேச்சரம்

159. திருநொடித்தான் மலை

160. திருக்குறுக்கைவீரட்டம்