கோவில் 161-170

161. திருப்பயற்றூர்

162. திருவாப்பாடி

163. திருஅவளிவணல்லூர்

164. திருக்கோடிகா

165. திருப்பெருவேளூர்

166. திருக்கொண்டீச்சரம்

167. திருக்கோவலூர்வீரட்டம்

168. திருச்சாய்க்காடு