கோவில் 21-30

21. கச்சி ஓணகாந்தன்தளி (காஞ்சிபுரம்)

22. திருவெண்காடு

23. திருஎதிர்கொள்பாடி

24. திருஅரிசிற்கரைப்புத்தூர்

25. திருக்கச்சிஅனேகதங்காவதம்

26. திருச்செங்காட்டங்குடி

27. திருஆலவாய்

28. திருமுதுகுன்றம்

29. திருவியலூர்

30. திருக்கொடுங்குன்றம் – (பிரான்மலை)