21. கச்சி ஓணகாந்தன்தளி (காஞ்சிபுரம்)

கச்சி ஓணகாந்தன்தளி – 7.005