27. திருஆலவாய்

திருநள்ளாறு – திருஆலவாய் 1.007

திருஆலவாய் 1.094

திருலவாய் – 4.062