30. திருக்கொடுங்குன்றம் – (பிரான்மலை)

திருக்கொடுங்குன்றம்-1.014