கோவில் 31- 40

31. திருநெய்த்தானம்

32. திருப்புள்ளமங்கை

33. திருஇடும்பாவனம்

34. திருநின்றியூர்

35. திருக்கழுமலம்

36. திருச்சிவபுரம்

37. திருமறைக்காடு

38. திருக்கோலக்கா

39. சீர்காழி

40. திருச்செம்பொன்பள்ளி