கோவில் 41-50

41. திருப்புத்தூர்

42. திருப்புன்கூர்

43. திருச்சோற்றுத்துறை

44. திருவலிவலம்

45. திருநறையூர்ச்சித்தீச்சரம்

46. திருப்புகலி

47. திருக்குரங்கணின்முட்டம்

48. திருவிடைமருதூர்

49. திருஅன்பிலாலந்துறை

50. திருப்பனையூர்