42. திருப்புன்கூர்

திருப்புன்கூர் -1.027

திருப்புன்கூர் – 7.055